bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

OBAVJEŠTENJE O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mr. Žarka Šantića, pod nazivom „Model osposobljavanja vozača motornih vozila u svrhu povećanja sigurnosti cestovnog prometa“, za ponedjeljak 05.05.2022. godine u 14:00 sati u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Mr. Žarka Šantića, pod nazivom „Model osposobljavanja vozača motornih vozila u svrhu povećanja sigurnosti cestovnog prometa“, obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4-141/22 od 30.03.2022. godine, u sastavu:

  1. Dr.sc. Grgo Luburić, redovni profesor na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik
  2. Dr.sc. Mustafa Mehanović, redovni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu – mentor
  3. Dr.sc. Drago Ezgeta, vanredni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu – član.

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Sarajevo, 27.04.2022.

PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

PROF.DR. SAMIR ČAUŠEVIĆ