bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Historijat Fakulteta

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE – PARTNER ZA EVROPU

Odluka o osnivanju Saobraćajnog fakulteta pri Univerzitetu u Sarajevu donesena je 1977. godine.  Ovo je bio jasan pokazatelj da Bosna i Hercegovina ima namjeru da svu problematiku koja je vezana za razvoj saobraćaja i saobraćajne infrastrukture povjeri vlastitim visokoobrazovnim i stručnim kadrovima sposobnim da primijene savremena znanja i moderna tehnička rješenja. Polazeći od činjenice da su cestovna i željeznička infrastruktura ključni elementi njenog saobraćajnog sistema, u prvim godinama djelovanja Fakultet je obrazovao inžinjere za drumski transport i saobraćaj i željeznički transport i saobraćaj.

Fakultet za saobraćaj i komunikacije od samoga početka rada pa do danas, pokazao se izuzetno privlačnim za mlade ljude koji su se opredijelili za nastavak školovanja na visokoobrazovnim institucijama. Višedecenijski rad ove ustanove svjedoči tome da su kadrovi sa diplomom ovoga Fakulteta bili rado prihvaćeni u privredi ali i tijelima i organima koji kreiraju saobraćajnu politiku i donose strateške odluke. U ovoj činjenici treba tražiti i odgovor zbog čega je Saobraćajni fakultet već na početku agresije na Bosnu i Hercegovinu bio meta rušilačke sile agresora. Ovaj Fakultet je pretrpio najveću destrukciju od svih visokoškolskih ustanova u Bosni I Hercegovini. Tokom četverogodišnje agresije Fakultet je uspio sprovoditi svoju edukativnu i naučnu djelatnost organizovanjem nastave, ispita, dodiplomskog i postdiplomskog studija, a ujedno i organizovati prvi naučni skup u opkoljenom Sarajevu na temu “Saobraćaj u ratnim uslovima” te naučne rezultate o tome predstaviti na Međunarodnom sajmu knjige u Frankfurtu.

Svih tih godina na Saobraćajnom fakultetu razmišljalo se o budućnosti i onome što će Bosni i Hercegovini, njenoj privredi i ljudima biti potrebno kada se agresija okonča. Kao odgovor na to pitanje uslijedilo je organizovanje nastave za obrazovanje pilota i kontrolora leta, a nešto kasnije i za inžinjere poštansko-telekomunikacijskog saobraćaja.Od samog formiranja Fakulteta pa do današnjih dana, uključujući i ratni period, Fakultet nije prekidao uspješnu saradnju sa privredom s ciljem pružanja neposredne pomoći u procesu organizovanja i funkcionisanja saobraćajnog sistema u ratu i nakon njegovog završetka. Istovremeno razvio je i uspješno proširio međufakultetsku saradnju sa fakultetima i univerzitetima u Italiji, Velikoj Britaniji, Poljskoj…, i širom Evrope, što je posebno karakteristično za posljednje dvije decenije rada Fakulteta.

Gradeći  svoje mjesto u svijetu edukacije i nauke Fakultet postaje punopravni član Evropske konferencije za edukaciju inžinjera. Uz pripremu elaborata koji govori o opravdanosti otvaranja novog odsjeka na Fakultetu pod nazivom Komunikacije, mijenja se naziv fakulteta u Fakultet za saobraćaj i komunikacije, čime je partnerima i javnosti odaslata jasna poruka da će se na ovoj visokoškolskoj ustanovi obrazovati  novi kadrovi za novo vrijeme.Sadržajnom međunarodnom saradnjom Fakultet potvrđuje svoju stručnost i naučnost ravnopravnim učešćem sa italijanskim i engleskim fakultetima u kreiranju i harmoniziranju nastavnih planova i programa u duhu bolonjskog procesa.

Proteklih godina, a posebno u novije vrijeme, u fokusu je odabir i edukacija mladih talentovanih pojedinaca koji će u budućnosti biti nosioci edukacije, razvoja i naučnih dostignuća iz oblasti transportnih i komunikacijskih tehnologija.Ostvareni rezultati, kojima posljednjih godina pripisujemo uspješno učešće Fakulteta i njegovih kadrova u brojnim projektima od evropskog značaja, kao i neprekidan i uporan rad, pokazuju da je ova visokoškolska ustanova, članica Univerziteta u Sarajevu nosilac edukativne i istraživačke djelatnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti saobraćaja i komunikacija.Kolektiv Fakulteta je ponosan na izuzetne rezultate što su  ih postigli  nastavnici, saradnici, studenti i radno osoblje. Time su stvorene temeljne vrijednosti i osnove blistave budućnosti ove institucije. A vizionari mogu biti samo hrabri, nepokolebljivi, istrajni, obrazovani i odlučni ljudi spremni i sposobni da se uhvate u koštac sa izazovima sadašnjeg i budućeg vremena.