bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Žarka Šantića

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (od 29.12.2010. godine), Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo stavlja na uvid javnosti korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije kandidata:

Ime i prezime kandidata: Mr. Žarko Šantić

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Direktor MB servisa, Široki Brijeg

Naziv doktorske disertacije: Model osposobljavanja vozača motornih vozila u svrhu povećanja sigurnosti cestovnog prometa

Komisija za ocjenu doktorske disertacije je obrazovana Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4-141/22 od 30.03.2022. godine, u sljedećem sastavu:

  1. Dr.sc. Grgo Luburić, redovni profesor na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik
  2. Dr.sc. Mustafa Mehanović, redovni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu – mentor
  3. Dr.sc. Drago Ezgeta, vanredni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu – član.

Komisija je zaključila da radna verzija projekta doktorske disertacije ispunjava potrebne kriterije za donošenje pozitivne ocjene. Radna verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije projekta doktorske disertacije, će biti dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u Dekanatu Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Zmaja od Bosne 8, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 12:00 sati.

Sarajevo, 07.07.2022. godine                

Predsjednik Vijeća doktorskog studija

Prof.dr Samir Čaušević