bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Nermina Palića, MA

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (od 29.12.2010. godine), Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo stavlja na uvid javnosti korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije kandidata:

Ime i prezime kandidata: Mr. Nermin Palić, dipl. ing.

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Visoka škola „CEPS- Centar za poslovne studije“ Kiseljak

Naziv doktorske disertacije: Evaluacija i izbor modela predviđanja nivoa saobraćajne buke za različite vrste i kategorije saobraćajnica

Komisija za ocjenu doktorske disertacije je obrazovana Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-2-79/22 od 23.02.2022. godine, u sljedećem sastavu:

  1. Doktor tehničkih nauka, R.prof.dr Mustafa Mehanović – predsjednik Komisije;
  2. Doktor tehničkih nauka, R.prof.dr Osman Lindov – mentor  i član Komisije;
  3. Doktor tehničkih nauka, R.prof.dr Fadila Kiso – član Komisije.

Komisija je zaključila da radna verzija projekta doktorske disertacije ispunjava potrebne kriterije za donošenje pozitivne ocjene. Radna verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije projekta doktorske disertacije, će biti dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u Dekanatu Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Zmaja od Bosne 8, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 12:00 sati.

Sarajevo, 05.05.2022. godine                

Predsjednik Vijeća doktorskog studija

Prof.dr Samir Čaušević