bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Konkurs za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini

Na osnovu čl. 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), čl. 21, 22, 24. i 26. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine, 01-32-137/19 od 30.10.2019. godine i 01-260/20 od 30.09.2020. godine), Odluke Vijeća Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu (broj: 01-2587/21 od 23.12.2021. godine), Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za upis studenata na III (treći) ciklus studija – doktorski studij u studijskoj 2022/2023. godini (broj: 01-2-59/22          od 23.02.2022. godine) i Prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa za upis kandidata na III ciklus studija  – doktorski studij na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije u akademskoj 2022/2023. godini (broj: 27-34-16010-1/22 od 20.04.2022. godine,o b j a v lj u j e

KONKURS

za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu

u studijskoj 2022/2023. godini

I

Konkurs se raspisuje za upis studenata na III (treći) ciklus studija – doktorski studij na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, u studijskoj 2022/2023. godini, koji se organizuje za naučne oblasti studija kako slijedi:

Oblast studijaBroj kandidata za upis u prvu godinuBroj kandidata za upis u drugu godinu
Informacijske i komunikacijske tehnologije106
Poštansko-logističke tehnologije53
Cestovni saobraćaj53
Željeznički saobraćaj53
Zrakoplovni saobraćaj53

Treći ciklus studija – doktorski studij u studijskoj 2022/2023. godini se organizira za upis u prvu i drugu godinu studija, traje tri studijske godine (šest semestara), obim studijskog programa ovog studija vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova, a njegovim završetkom stiče se naučni stepen doktora tehničkih nauka u datoj oblasti.

II

Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani, za koje je nakon izvršenog postupka nostrifikacije, priznavanja inostrane visokoškolske kvalifikacije ili ekvivalencije o prethodno završenom ciklusu/stepenu studija utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak studija.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, integriranog studija i magistra nauka prema predbolonjskom sistemu studiranja, iz odgovarajuće naučne oblasti.

Kandidatima koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja bolonjskog sistema trocikličnog studiranja priznaje se 60 ECTS studijskih bodova – kredita.

III

Ukoliko je broj prijavljenih kandidata veći od broja određenog u konkursu, izbor kandidata koji su stekli pravo za upis vrši se na osnovu rezultata postignutih na drugom ciklusu studija, integriranom studiju ili postdiplomskom studiju prema predbolonjskom sistemu studiranja.

IV

Visina participacije cijena usluga i školarine za III (treći) ciklus studija – doktorski studij iznosi 5.500,00 KM (pethiljadaipetstotinaKM) po godini studija, odnosno ukupno 16.500,00 KM (šesnaesthiljadaipetstotinaKM) za sve tri godine studija.

Kandidati koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja bolonjskog sistema trocikličnog studiranja plaćaju dvije trećine ukupne cijene studija.

V

Uz prijavu na konkurs za upis na III (treći) ciklus studija – doktorski studij, u kojoj je neophodno naznačiti oblast na koju konkurišu, kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Biografiju sa opisom naučnih i stručnih aktivnosti, te popisom objavljenih radova;
  2. Diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su završili studij prema bolonjskom sistemu studija), odnosno diplomu i uvjerenje o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po predbolonjskom sistemu studija) o završenom prethodnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (prvi i drugi ciklus studija/dodiplomski i postdiplomski studij);

Studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili drugi ciklus studija mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu.

  • Rješenje o nostrifikaciji diplome odnosno rješenje o priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije, za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine, ili potvrdu da je taj postupak u toku;
  • Nastavni plan i program završenog dodiplomskog/prvog ciklusa studija i magistarskog/drugog ciklusa studija (dostavljaju samo kandidati koji nisu završili Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, nego drugi fakultet iz odgovarajuće naučne oblasti);
  • Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu, odnosno prva stranica pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine.

Konkursom tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE U SARAJEVUdostavljaju se u zatvorenoj koverti lično (svakim radnim danom od 10:00 do 15:00 sati) u Dekanat Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu ili preporučenom poštom na adresu: Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, Zmaja od Bosne br. 8 (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

VI

Konkurs za upis na III (treći) ciklus studija – doktorski studij ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (prvi upisni rok).

U slučaju da u prvom upisnom roku broj kandidata za upis bude manji od predviđenog broja za upis (iz tačke I konkursa), Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu može organizirati i drugi upisni rok za nepopunjeni broj mjesta.

Ukoliko bude prijavljeno manje od 5 (pet) kandidata, za upis na III ciklus – doktorski studij, Fakultet zadržava mogućnost ponovnog raspisivanja Konkursa na III ciklusa studija – dokrorski studij, do broja minimalno 5 (pet)  kandidata.

Sve dodatne informacije, zainteresirani kandidati mogu dobiti na e-mail: elma.avdagic@fsk.unsa.ba

Nastavni plan i program za treći ciklus studija možete preuzeti u nastavku:

Dodatne informacije na Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij | Univerzitet u Sarajevu (unsa.ba)