bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje docent

 Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-11-69/20 od 27.05.2020. i Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-50921-18/20 od 30.12.2020. godine raspisuje                     

K O N K U R S

 • za izbor u naučnonastavno zvanje: docent, za oblast Željeznički saobraćaj – 1 izvršilac, sa nepunim radnim vremenom (20%)                                                                                                             

Uslovi: Pored opštih zakonskih uslova, potrebno je da kandidat ispunjava uslove utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj 33/17) i člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu.   

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonastavno zvanje su:

 • docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti.  

Uz prijavu na konkurs, kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje docent, obavezno prilažu:

 • biografiju i spisak objavljenih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda;
 • diplomu matičnog fakulteta o završenom dodiplomskom i magistarskom studiju, te diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka u odgovarajućoj oblasti;
 • objavljene naučne i stručne radove (sa dokazom o objavljivanju/ispisom iz baze, sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni), sve nakon posljednjeg izbora;
 • potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju
 • podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;
 • kandidati za izbor/reizbor u naučnonastavno zvanje docent prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su u nastavi proveli najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji su birani;
 • ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje.

Napomena:

 • Navedena dokumentacija se dostavlja u originalnu ili ovjerenoj kopiji.
 • Kandidati koji su diplome stekli u inostranstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.
 • Prilikom izbora u isto ili više zvanje uzimaju se u obzir samo objavljeni radovi, knjige i rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, projekti, te mentorstva, ukoliko su nastali u vremenu od posljednjeg izbora u zvanje. Svi naučni radovi, knjiga, udžbenik, projekt, patent ili originalni metod moraju biti iz oblasti na koju kandidat konkuriše.
 • Kandidat za izbor u naučnonastavno zvanje docent, koji ranije nije sudjelovao u realizaciji nastavnog procesa u visokoškolskoj ustanovi obavezan je da pred studentima i komisijom održi pristupno predavanje iz naučne oblasti za koju je konkurisao što je u skladu sa članom 200. Statuta Univerziteta u Sarajevu.
 • Potrebno je da kandidati u prijavi naznače naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
 • U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, osim knjiga, udžbenika i monografija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.
 • Prijava kandidata za određeno naučnonastavno zvanje treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje za koje je konkurisao.
 • Prijave se dostavljaju u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj formi (na CD-u). Biografiju i spisak objavljenih radova, projekata, patenata ili originalnih matoda je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi (na CD-u).
 • Ugovor o radu s izabranim kandidatom zaključuje se na period izbora u određeno naučnonastavno zvanje, a shodno uvjetima konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom odsjeka i naučne oblasti na koje konkuriše”.-

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sve informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti u Službi za pravne i kardovske poslove na telefon 033/565-204.