bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje docent

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu broj: 01-011/21 od 06.01.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1-49/21od 27.01.2021.godine,  raspisuje se     

K O N K U R S

 • za izbor u naučno-nastavno zvanje: docent, za naučnu oblast Komunikacijske tehnologije, sa punim radnim vremenom – 2 izvršioca                                                                                                                      

     Uslovi: Pored opštih zakonskih uslova, potrebno je da kandidat ispunjava uslove utvrđene članom 96.  tačka d) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj 33/17) i članom 194. stav (1) tačka d) Statuta Univerziteta u Sarajevu.    

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

 • docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti.  

Uz prijavu na konkurs, kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje docent, obavezno prilažu:

 • biografiju i spisak objavljenih radova, projekata;
 • diplomu matičnog fakulteta o završenom dodiplomskom i magistarskom studiju, te diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka u odgovarajućoj oblasti;
 • objavljene naučne i stručne radove (sa dokazom o objavljivanju/ispisom iz baze, sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni);
 • podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;
 • dokaz ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji su birani;
 • ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje.

Napomena:

 • Navedena dokumentacija se dostavlja u originalnu ili ovjerenoj kopiji.
 • Kandidati koji su diplome stekli u inostranstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.
 • Potrebno je da kandidat u prijavi naznači naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.
 • U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.
 • Prijava kandidata za određeno naučno-nastavno zvanje treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje za koje je konkurisao.
 • Prijave se dostavljaju u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj formi (na CD-u). Biografiju i spisak objavljenih radova, projekata, patenta ili originalnih matoda je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi (na CD-u).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.                                                                                                                       

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE, Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom odsjeka i naučne oblasti na koje konkuriše”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sve informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti u Službi za pravne i kardovske poslove na telefon 033/565-204.