bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Konkurs za izbor saradnika u zvanju asistenta

Univerzitet u Sarajevu

 Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-11-69/20 od 27.05.2020. i Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-50921-18/20 od 30.12.2020. godine raspisuje                     

KONKURS

za izbor saradnika u zvanju asistenta za oblast Poštanske tehnologije – 1 izvršilac sa  punim radnim vremenom                                                                                                                                           

za izbor saradnika u zvanju asistenta za oblast Cestovni saobraćaj – 1 izvršilac sa  punim radnim vremenom

Uslovi: Pored opštih zakonskih uslova, potrebno je da kandidat ispunjava uslove utvrđene članom 96. tačka a)  Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/17) i članom 194. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Sarajevu.   

Uvjeti koje kandidat treba da ispunjava su:

– asistent, odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5. 

Za prijavu na konkurs, kandidat za izbor u saradničko zvanje asistent obavezno prilaže:

  • biografiju;
  • ovjerenu kopiju diplome matičnog fakulteta (dostavlja se diploma prvog i drugog ciklusa studija);
  • dodatak diplomi prvog i drugog ciklusa studija;
  • ovjerenu kopiju uvjerenja o prosječnoj ocjeni tokom studija;
  • ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje asistent.

Napomena:
Navedena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Kandidat koji je diplomu stekao u inostranstvu prilaže rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.
Kandidat je obavezan u prijavi naznačiti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.
U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.
Prijava kandidata treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje za koje konkuriše.
Prijava se dostavlja u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj verziji (na CD-u).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom naučne oblasti na koje konkuriše”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sve informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti u Službi za pravne i kardovske poslove na telefon 033/565-204.