bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Svečano otvoren Laboratorij za simulacije u logistici i ITS-u na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije

Modernizacija visokoškolskog obrazovanja jedan je od važnih elemenata sveukupnog privrednog društvenog razvoja u  Europskoj uniji i Bosni i Hercegovini. Značaj otvaranja savremenog  laboratorija za logistiku i ITS i opremanje vrhunskom opremom je višestruk, a ogleda se u građenju i jačanju studenata pri usvajanju novih znanja koja će u velikoj mjeri utjecati na približavanje Evropskim standardima obrazovanja i povećati sveukupni  potencijal u oblasti logistike na područiju BiH i šire.

Svečano otvorenje laboratorija za logistiku i ITS

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj, te dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije prof.dr. Amel Kosovac svečano su otvorili i predstavili Laboratorij za simulacije u logistici i ITS-u, koji predstavlja upravljačku i informatičko-komunikacijsku nadogradnju klasičnog saobraćajnog i komunikacijskog sistema, na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.  Logističke aktivnosti u posljednjem periodu sve više dobijaju na značaju, što zahtijeva intenzivnije angažovanje stručnog kadra. Fakultet za saobraćaj i komunikacije prati tržište rada i svoje aktivnosti prilagođava studentima koji će u budućnosti biti  nosioci stručnih znanja u okviru logističke industrije.

Ministrica je naglasila kako će radom u laboratoriju studenti razviti vještine povezivanja pojedinih nastavnih cjelina, koje se obrađuju u okviru izvedbenih planova različitih kolegija, a što je neophodno za izradu kvalitetnih završnih, master i doktorskih radova iz područja tehnologije prometa i transporta, kao i na podizanje kvalitete znanstvenog i stručnog rada. Osim toga studenti će biti osposobljeni i pripremljeni za kasniji praktični rad u kompanijama, koji je također sastavni dio nastavnog programa. Studenti će obavljati praktični rad kroz korištenje opreme, što predstavlja iskorak u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti.

U Laboratoriju će se izvoditi nastava iz kolegija koji u okviru svog nastavnog plana i programa podrazumijevaju korištenje specijaliziranih računarskih programa za modeliranje i ispitivanje logističkog sistema, kao i simulacije ITS operacija potrebnih za učenje i temeljito razumijevanje logističkog sistema u cijelosti. Pozitivni učinci logistike mogu se postići samo ako se ona provodi prema  temeljnim načelima i ako je osoblje obučeno na odgovarajući način. Motivacija za učenje jedan je od ključnih čimbenika u kontekstu podučavanja. Laboratorij će omogućiti interaktivan rad  sa studentima, zajedno sa klasičnim metodama podučavanja.

Laboratorij za simulacije u logistici i ITS-u

Predstavnici Fakulteta za saobraćaj i komunikacije su istakli da je rad u Laboratoriju za simulacije u logistici i ITS-u važan i neizostavan dio obrazovanja za studente, jer im pomaže u razumijevanju i ispitivanju kompleksnih tehničko-tehnoloških sistema u okviru logističkog prometnog procesa.