bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
I i II ciklus

Cestovni saobraćaj

         

Cestovni saobraćaj je danas najzastupljeniji vid masovnog i individualnog transporta zahvaljujući svojim prednostima, kao što su: brzina, prilagodljivost zahtjevima, teritorijalna dostupnost i prihvatljiva cijena usluga, Cestovni saobraćaj je najpogodniji za disperzivne prijevoze čije učešće danas, a vjerovatno i u doglednoj budućnosti zadržava tendenciju porasta, naročito u putničkom saobraćaju. Visok stepen motorizacije, kao i kontinuirano poboljšanje konstruktivnih i eksploatacionih karakteristika cestovnih vozila diktiraju zahtjeve u pogledu odgovarajuće cestovne mreže i cestovne infrastrukture. Izgradnjom saobraćajne infrastrukture ostvaruje se aktivan utjecaj na teritorijalni aspekt privrednog i društvenog razvoja, kao i na formiranje racionalne prostorne fizionomije zemlje, ili njenih područja.

Cilj studijskog programa “Cestovni saobraćaj” na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu je sticanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za upravljanje i organizaciju tehnoloških procesa u oblasti cestovnog saobraćaja, kao i razvoj, istraživanje i unaprijeđenje u oblasti cestovnog saobraćaja. Cilјevi uklјučuju razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim vještinama potrebnim za obavlјanje profesije inženjera cestovnog saobraćaja, odnosno stvaranje prepoznatljive i jasne profesije i zanimanja, odnosno njihovo osposobljavanje za kvalitetan stručan rad na praktičnim zadacima.

ZNANJA I KOMPETENCIJE KOJE STUDENTI STEKNU PO ZAVRŠETKU STUDIJA NA PRVOM I DRUGOM CIKLUSU STUDIJA:

 • Ovladavanje znanjem o osnovnim pojmovima koja se odnose na cestovna vozila sa posebnim osvrtom na principe rada, funkciju i konstruktivna rješenja glavnih sistema koji se danas koriste na cestovnim vozilima;
 • Pravilan pristup izboru optimalnog vozila za određene uslove eksploatacije kako sa aspekta pogonskog motora tako i sa aspekta ostalih sistema koji su ugrađeni na vozilo
 • Znanja vezana za infrastrukturu cestovnog saobraćaja i znanja o cestovnoj mreži, elementima ceste, trasiranju ceste, objektima cestovne infrastrukture, propusnoj moći cestovnih čvorišta, održavanju cesta te o značaju cestovne infrastrukture;
 • Sticanje znanja vezanog za postupke tehničkog održavanja i homologacije vozila;
 • Rješavanje konkretnih problema u oblasti logistike i logističkih procesa;
 • Postavljane dinamičkih modela cestovnih vozila u procesu vuče i kočenja u cilju određivanja potrebnih podataka pri ekpertizama saobraćajnih nezgoda;
 • Sposobnost u rješavanju problematike vezane za saobraćaj i prostor, uključujući urbanističko planiranje, regionalno planiranje, okolinsko planiranje, nacionalne prostorne planove, plansko upravljanje, korištenje zemljišta, zaštita prostora, određivanje dugoročnih ciljeva i mjera prostornog razvoja u skladu sa planiranim ukupnim privrednim, društvenim i historijskim razvojem prostora koji se tretira;
 • Kompetencije pri planiranju i rješavanju problematike javnog gradskog putničkog prijevoza u gradovima;
 • Znanja iz sigurnosti u cestovnom saobraćaja, te praktična mjerenje stepena sigurnosti u cestovnom saobraćaju, kao i analiza konkretnih saobraćajnih nezgoda, njihovih uzroka i posljedica;
 • Znanja u realizaciji programa iz područja inteligentnih transportnih sistema, analiza učinka ITS funkcionalnosti na promjene parametara stanja klasičnog prometnog sistema. Korištenje ITS funkcionalnosti u upravljanju prometnim procesima;
 • Znanja iz teorije saobraćajnih tokova, analize konkretnih dijelova saobraćajnih mreža, planiranje i definisanje efikasnih rješenja;
 • Kompetencije iz dijagnostike i održavanja cestovnih vozila, praktična primjena dijagnostičkih uređaja, te analiza stanja tehničke ispravnosti vozila i mjerenje parametara;
 • Aplikacijom stečenih znanja, student će biti osposobljen da modelira, oblikuje, organizira i realizira međunarodne robne tokove i obavlja sve zadatke iz područja logističke špedicije;
 • Razumijevanje ekonomskih zakonitosti i kvalitativno-kvalitativnih analiza ekonomskih procesa koji se pojavljuju u saobraćajnom preduzeću i saobraćajnom tržištu.
 • Sticanje znanja i iskustva kao i metode, u oblasti stacionarnog saobraćaja, u razumijevanju projektiranja parkirališnih mjesta, načina naplate parkirališta, obuhvatajući sve moderne tehnologije, a sve uz detaljno poznavanje pravilnika i normativa u stacionarnom saobracaju.
 • Sposobnost i spremnost za planiranje, upravljanje, investiranje i kontroliranje različitih tipova projekata u poslovnom okruženju.
 • Potrebna znanja u rješavanju konkretnih problema u oblasti logistike i ITS-a, uz primjenu različitih simulacijskih paketa
 • Osposobljavanje u pogledu upravljanja i organizacije logističkih centara, zatim sticanje znanja za rješavanje konkretnih problema u oblasti upravljanja, organizacije i planiranja logističkih centara.
 • Upoznavanje i rad sa softverskim alatima, njihovim metodama i efektima primjene u cilju razvoja primjene IT-a u logističkoj špediciji.
 • Osposobljenost za procjenu i upravljanje u oblasti održivog razvoja i okolišnog inženjeringa, uz izradu praktičnih radova i elaborata
 • Priprema za adekvatnu analizu, procjenu i upravljanje transportnim tokovima. Sticanje saznanja za racionalizaciju transportnih procesa i osnove tehnološkog projektiranja.
 • Određivanje projektnih rješenja i na osnovu toga donošenje adekvatnih odluka iz oblasti investicionog, ekološkog i društveno – ekonomskog vrednovanja kao i metoda višekriterijumske analize
 • Planirajne i projektovanje saobraćajnih i prevoznih sistema, organizacija i upravljnje procesima u prevozu putnika u gradovima.
 • Upoznavanje sa karakteristikama cestovne mreže sa aspekta planiranja, dimenzionisanja i upravljanja. Sticanje znanja o pravilima, metodama i postupcima planiranja i projektovanja slobodnih putnih dionica, saobraćajnih čvorišta i sl. kao i vještina neophodnih za adekvatnu kontrolu i upravljanje u cestovnom saobraćaju.
 • Izrada praktičnih analiza, elaborata, ekspertiza i projekta u oblasti elemenata sigurnosti cesta. Sticanje znanja i iskustva o pravilima, metodama i postupcima sigurnosti cestovnih motornih vozila.
 • Usvajanje pravila, metodama i postupaka za adekvatnu analizu, procjenu i upravljane zaštitom u saobraćaju i transportu.
 • Analize tehnoloških procesa i pokazatelja poslovanja u saobraćaju putnika i roba.
 • Planiranje troškova transporta i rada voznog parka i osoblja; investicionih ulaganja, izbora optimalnog modela upravljanja i eksploatacije voznog parka, i sl.
 • Upoznavanje sa standardima iz područja cestovnog saobraćaja, upotrebe standarda u svim područjima ljudskog djelovanja.
 • Izrada ekspertiza saobraćajnih nezgoda.
 • Uspješno optimalno planiranje, organizovanje i upravljanje procesima u prevozu, saobraćaju i komunikacijama na mrežama određenih vidova saobraćaja i prevoza.
 • Sticanje znanja u funkciji unaprijeđenja sistema sigurnosti koncepta električnih i autonomnih cestovnih vozila, razumijevanja i prepoznavanje problema u procesima funkcionisanja sistema električnih i autonomnih cestovnih vozila i adaptivne infrastrukture.
 • Primjena baza podataka i modernih komunikacijskih tehnologija za podršku, unaprijeđenje i poboljšanje efikasnosti transportnih procesa.
 • Izrada izvještaja za inspekciju cesta (RSI) i reviziju cesta (RSA)
 • Sticanje teorijskih i praktičnih znanja u korištenju GIS sistema u saobraćajnom inženjerstvu.
 • Primjena softverskih alata za simulacije i analize u oblasti cestovnog saobraćaja, mjernih uređaja i opreme u okviru procesa planiranja, projektovanja, izgradnje, nadzora, održavanja i upravljanja mrežom cesta i cestovne infrastrukture

Prema navedenom, znanja i kompetencije završenih studenata I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija na usmjerenju “Cestovni saobraćaj” biće vidljive kroz osposobljenost studenata za samostalan i timski rad u oblasti cestovnog saobraćaja i srodnim oblastima, te kreiranju strateških odluka sa višekriterijskim zahtjevima.

 

OBLASTI I DJELATNOSTI U KOJIMA SE DIPLOMANTI I MAGISTRANTI ZAPOŠLJAVAJU

Područje zapošljavanja kadrova sa usmjerenja “Cestovni saobraćaj” su najčešće institucije i kompanije iz sljedećih oblasti: ministarstva saobraćaja, ministarstva okoliša, ministarstva prostornog uređenja, ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstva privrede, ministarstva obrazovanja, lokalne uprave, direkcije i agencije u oblasti cestovnog saobraćaja, upravitelji cesta i cestovne infrastrukture, logistički i špediterski operateri, transportne kompanije za prevoz robe i prevoz putnika, robno-transportni centri, razvojni i istraživački centri, obrazovne institucije ,projektantske kompanije, auto servisi, auto škole, tehnički pregledi vozila, osiguravajuće kompanije i dr.