bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje za studente koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje-informacija i uputstvo

Studenti koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje putem Ministarstva za nauku,
visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, a koji to nisu dosad učinili, dužni su najkasnije do
01.02.2022. godine dostaviti potvrdu o redovnom studiranju za akademsku 2021/2022. godinu,
odnosno dokumentaciju navedenu u rješenju o priznavanju prava na zdravstveno osiguranje. Za
studente koji ne dostave traženu dokumentaciju, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i
mlade, po službenoj dužnosti, donijet će rješenje o prestanku prava na zdravstveno osiguranje,
odnosno izvršiti odj avu sa zdravstvenog osiguranja.