bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

OBAVJEŠTENJE O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mr. Muhamed Begović, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom „Saobraćajno-svjesno rutiranje i dinamičko uravnoteženje opterećenja u softverski definisanim mrežama za IoT okruženje primjenom mašinskog učenja“, za četvrtak 08.04.2021. godine u 12:00 sati u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, uz poštivanje epidemioloških mjera. 

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Mr. Muhamed Begović, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom: „Saobraćajno-svjesno rutiranje i dinamičko uravnoteženje opterećenja u softverski definisanim mrežama za IoT okruženje primjenom mašinskog učenja“, obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-102/21 od 31.03.2021. godine, u sastavu:

1.  Dr. Amel Kosovac, vanredni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu  – predsjednik

2.  Dr. Samir Čaušević, redovni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu – mentor, član

3.  Dr. Bakir Karahodža, docent na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, član;

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Sarajevo, 05.04.2021.
SEKRETAR VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA
DOC.DR. AHMED AHMIĆ