bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mr. Adnana Omerhodžića, dipl.ing. saob. i kom.

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

Zmaja od Bosne 8.

71000 Sarajevo


OBAVJEŠTENJE O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mr. Adnana Omerhodžića, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom „Prijedlog modela za unaprijeđenje upravljanja opasnim mjestima na cestovnoj mreži“, za četvrtak 27.05.2021. godine u 11:00 sati u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. 

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Mr. Adnana Omerhodžića, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom: „Prijedlog modela za unaprijeđenje upravljanja opasnim mjestima na cestovnoj mreži“, obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5-77/21 od 28.04.2021. godine, u sastavu:

  1. Dr. Mustafa Mehanović – redovni profesor Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu,  predsjednik komisije
  2. Dr. Osman Lindov – redovni profesor Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije
  3. Dr. Suada Dacić – vanredni profesor Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, član komisije

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Sarajevo, 17.05.2021.

SEKRETAR VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

DOC. DR. AHMED AHMIĆ