bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Muhameda Begovića, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

Zmaja od Bosne 8. 71000 Sarajevo

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (od 29.12.2010. godine), Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo stavlja na uvid javnosti korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije kandidata:

Ime i prezime kandidata: Mr. Muhamed Begović, dipl. ing.

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Univerzitet u Sarajevu

Naziv doktorske disertacije: Saobraćajno-svjesno rutiranje i dinamičko uravnoteženje opterećenja u softverski definisanim mrežama za IoT okruženje primjenom mašinskog učenja

Komisija za ocjenu doktorske disertacije je obrazovana Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-102/21 od 31.03.2021. godine, u sljedećem sastavu:

  1. V.prof.dr. Amel Kosovac, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, – predsjednik Komisije;
  2. Red.prof.dr. Samir Čaušević, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, – mentor i član Komisije;
  3. Doc.dr Bakir Karahodža, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu,- član Komisije.

Komisija je zaključila da radna verzija projekta doktorske disertacije ispunjava potrebne kriterije za donošenje pozitivne ocjene. Radna verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije projekta doktorske disertacije, će biti dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u Dekanatu Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu (I sprat), ulica Zmaja od Bosne 8, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 12:00 sati.

Sarajevo, 07.05.2021. godine

Sekretar Vijeća doktorskog studija

doc. dr. Ahmed Ahmić