bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavijest o ovjeri zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2021/22. godine za sve studente prvog i drugog ciklusa studija.

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Obavještenje za studente prvog i drugog ciklusa studija

Ovjera zimskog  i upis u ljetni semestar 2021/22. godine

Obavještavaju se studenti prvog i drugog ciklusa studija, da je ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2021/22. godini od 07.02. 2022 do 25.02.2022. godine

Za upis i ovjeru je potrebno :

Redovan studij:

 • Indeks sa:
  • upisanim predmetima ljetnog semestra na mjesto predviđeno za ljetni semestar (obavezni i izborni predmeti);
  • sa potpisima profesora o uredno pohađanoj nastavi iz zimskog semestra
 • Semestralni list, na prednjoj strani popuniti osobne podatke a na poleđini lista upisati predmete zimskog semestra i profesore koji su potpisnici predmeta.
 • Za studente koji obnavljaju godinu, uplata preostalog duga u cjelosti, broj računa: 1411965320008475. (ostali podaci za uplatnicu u prilogu)
 • Obrazac br.2 koji je sastavni dio ugovora o studiranju (izborni predmeti) jedan primjerak:
 • Studenti strani državljani, ukoliko nisu dostavili prijavu boravka pri upisu u zimski semestar, trebaju je dostaviti prilikom upisa u ljetni semestar.

Redovan-samofinansirajući studij:

 • Indeks sa upisanim predmetima ljetnog semestra na mjesto predviđeno za ljetni semestar (obavezni i izborni predmeti);
  • sa potpisima profesora o uredno pohađanoj nastavi iz zimskog semestra
 • Semestralni list, na prednjoj strani popuniti osobne podatke a na poleđini lista upisati predmete zimskog semestra i profesore koji su potpisnici predmeta.
 • Uplata druge rate participacije a za studente koji obnavljaju godinu, uplata preostalog duga u cjelosti. Broj računa: 1411965320008475. (ostali podaci za uplatnicu u prilogu)
 • Obrazac br.2 koji je sastavni dio ugovora o studiranju (izborni predmeti), jedan primjerak:
 • Studenti strani državljani, ukoliko nisu dostavili prijavu boravka pri upisu u zimski semestar, trebaju je dostaviti prilikom upisa u ljetni semestar.

NAPOMENA: Po završenoj ovjeri i upisa studenata u ljetni semestar u sistemu eUNSA, student su obavezni u sistemu odabrati izborne predmete bez čijeg odabira neće moći prijaviti izborne predmete.

Apsolventi prvi i drugi ciklus studija

Studenti prvog i drugog ciklusa studija koji imaju status apsolvenata u studijskoj 2021/22. godini nemaju obavezu upisa ljetnog semestra.

Studenti koji ne ovjere zimski semestar i ne upišu ljetni semestar neće moći prisustvovati nastavi ljetnog semestra i polagati ispite u ljetnom semestru.

Podaci potrebni za popunjavanje uplatnice:

Primalac: Budžet Kantona Sarajevo

Račun primaoca: 1411965320008475

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502011

Svrha doznakeVrsta prihodaPoziv na broj
Upisnina za redovne student koji prvi put upisuju prvi ciklus7224290000000001
Upisnina za redovne student koji prvi put upisuju drugi ciklus7224290000000002
Upisnina za redovne student koji obnavljaju godinu prvi ciklus7224290000000003
Upisnina za redovne student koji obnavljaju godinu drugi ciklus7224290000000004
Školarina-samofinansirajući student koji se prvi put upisuju prvi ciklus7224290000000005
Školarina-samofinansirajući student koji se prvi put upisuju drugi ciklus7224290000000006
Školarina samofinansirajući student koji obnavljaju prvi ciklus7224290000000007
Školarina samofinansirajući student koji obnavljaju drugi ciklus7224290000000008
Naknada za nepoložene ispite7224290000000025
Prijava teme magistarskog rada(ostali prihodi po osnovu učešća studenata u roškovima studija,( 100.00 KM)7224290000000016
Izdavanje diploma (90,00 KM)7224290000000019
Izdavanje uvjerenja (30,00 uvjenje o dipl., 20, uvjerenje o pol.ispitima7224290000000018
Prijava i odbrana zavšnog rada (200,00 KM)7224290000000026
Ispis sa Fakulteta (50,00 KM)7224290000000022