bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija, drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2022/2023. godinu

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 39/20 i 40/21), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-18585-1/22 od 10. 6. 2022. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini broj: 02-04-23327-8/22 od 9. 6. 2022. godine, Univerzitet u Sarajevu   o  b j a v l j u j e 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

Prijava i upis kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upisi.unsa.ba  

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba

DODATAK :

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022/2023. g.

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKOG STUDIJA NA UNIVERZITET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI

VREDNOVANJE USPJEHA IB DIPLOMA PROGRAMA

https://www.unsa.ba/konkursi/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija-i-prvu-godinu-integriranog

PRVI CIKLUS

Pored općih odredbi i kriterija i mjerila za bodovanje i upis kandidata iz Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu, Komisija za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije u akademskoj 2022./2023. godini, će vršiti vrednovanje sljedećih predmeta značajnih za studijske programe:

 • Matematika
 • Informatika

Komsija prilikom vrednovanja značajnih predmeta može uvažiti i predmete koji imaju drugi naziv, a za koje smatra da obuhvataju većinu nastavnog sadržaja značajnih predmeta iz člana I ove odluke.

DRUGI CIKLUS

Predmeti relevantni (značajni) za studijske programe na drugom ciklusu studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije su:

CESTOVNI SAOBRAĆAJ:

 1. Sigurnost cestovnog saobraćaja
 2. Tehnologija cestovnog transporta
 3. Planiranje cestovnog saobraćaja

ZRAKOPLOVNI SAOBRAĆAJ:

 1. Zrakoplovna prevozna sredstva
 2. Infrastruktura zrakoplovnog saobraćaja
 3. Tehnologija zrakoplovnog saobraćaja

ŽELJEZNIČKI  SAOBRAĆAJ:

 1. Nadzor i regulisanje željezničkog saobraćaja
 2. Tehnologija željeljezničkog transporta
 3. Sigurnost željezničkog saobraćaja

KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

 1. Tehnologija komunikacija
 2. Simulacije u komunikacijama
 3. Komutacijske tehnike

POŠTANSKE TEHNOLOGIJE

 1. Infrastruktura poštanskog saobraćaja
 2. Planiranje poštanskog saobraćaja
 3. Tehnologije poštanskog saobraćaja

KOMPJUTERSKE I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
1.Softversko inžinjerstvo
2.Baze podataka
3.Razvoj web aplikacija

Utvrđivanje jedinstvene rang liste prijavljenih kandidata na drugi ciklus studija će se vršiti na sljedeći način:

 • prosječne ocjene koju su kandidati ostvarili u toku prvog ciklusa studija, odnosno nakon završetka studija po predbolonjskim nastavnim planovima i programima (40%),
 • predmeta značajnih (releveantnih) za određeni studijski program (60%),
 • na osnovu dobijenih Univerzitetskih priznanja i nagrada (dodatnih 5 bodova).