bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Konkurs za izbor/napredovanje saradnika

Univerzitet u Sarajevu

 Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-4-103/22 od 30.03.2022. godine, raspisuje

K O N K U R S
za izbor/napredovanje saradnika u zvanju višeg asistenta za oblast Željeznički saobraćaj, sa punim radnim vremenom – 1 izvršilac

Uslovi: Pored opštih zakonskih uslova, potrebno je da kandidat ispunjava uslove utvrđene članom 96. tačka b).  Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj 33/17) i članom 194. stav (1) tačka b) Statuta Univerziteta u Sarajevu.   

Uvjeti koje kandidat treba da ispunjava su:

  • stepen drugog ciklusa studija,
  • proveden izborni period u zvanju asistenta
  • najniža prosječna ocjena i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5

Za prijavu na konkurs, kandidat za izbor u saradničko zvanje asistent obavezno prilaže:

  • biografiju;
  • ovjerenu kopiju diplome matičnog fakulteta (dostavlja se diploma prvog i drugog ciklusa studija);
  • dodatak diplomi o prvom i drugom ciklusu studija
  • ovjerenu kopiju uvjerenja o prosječnoj ocjeni tokom studija;
  • ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent

Napomena:

Navedena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidat koji je diplomu stekao u inostranstvu prilaže rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.

Kandidat je obavezan u prijavi naznačiti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.

Prijava kandidata treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje za koje konkuriše.

Prijava se dostavlja u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj verziji (na CD-u).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu:

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja” 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Sve informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti u Službi za pravne i kardovske poslove na telefon 033/565-204.