bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Javni poziv za školovanje kadrova za obavljanje poslova na Međunarodnom aerodromu Sarajevo

Na osnovu Odluke Uprave J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo broj 02-1-01-2-5536-5/21 od 21.10.2021 J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo raspisuje

J A V N I   POZIV

I

1. Školovanje kadrova za obavljanje poslova i zadatka prihvata i otpreme putnika u Sektoru saobraćaja i usluga u zračnom saobraćaju (maksimalno 45 polaznika) i


2.Školovanje kadrova za obavljanje poslova i zadatka tehničkog prihvata i otpreme zrakoplova i stvari u Sektoru saobraćaja i usluga u zračnom saobraćaju (maksimalno 45 polaznika).

II

Plan i program školovanja utvrdit će J.P Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo, a koji će obuhvatati osnovnu obuku za obavljanje poslova iz tačke I ovog javnog poziva, trajanja do sedam radnih dana.

III

Shodno uslovima Pravilnika o radu J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo kandidati koji apliciraju za stučno usavršavanje iz tačke I ovog javnog poziva, pored opštih uslova propisanih zakonom, moraju ispunjavati minimalno i sljedeće posebne uslove:

1. Prihvata i otpreme putnika:

  • SSS (IV stepen) – društveni ili tehnički smjer;
  • osposobljenost za korištenje Microsoft orjentiranih operativnih sistema i aplikativnih modula, a čije će znanje provjeravati Društvo testiranjem;
  • znanje engleskog jezika iz domena poslova koji će se obavljati, a čije će znanje provjeravati Društvo testiranjem;

2. Tehnički prihvat i otpreme zrakoplova i stvari:

–    SSS (IV stepen) ili KV (III stepen) – društveni ili tehnički smjer;

–    položen vozački ispit minimalno „B“ kategorije;

IV

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (kopije dokumenata za dokumente iz tačke IV.3,IV.4., IV.5 i IV.6) kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova iz tačke II Konkursa/Oglasa, i to:

  1. prijavu koja sadrži CV – biografiju;
  2. Izjava da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova iz tačke II ovog Poziva;
  3. Izvod iz matične knjige rođenih – rodni list;
  4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
  5. prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od šest mjeseci);
  6. svjedočanstvo ili diplomu o završenoj traženoj stručnoj spremi;

V

Za sprovođenje javnog poziva formirat će se Komisija za izbor.

VI

Maksimalan broj kandidata koji će učestvovati u procesu školovanja ograničen je na po 45 kandidata za poslove iz tačke III podtačke 1. i 2. ovog Poziva, a proces izbora kandidata za školovanje zasnivat će se na:

Komisija će ocjenjivati kandidate na osnovu rezultata pokazanih tokom testiranja, nakon čega će sačiniti listu uspješnih kandidata kojim će se omogućiti školovanje.

VII

Rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja istog.

J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo zadržava pravo da animira prijavljivanje kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa i drugim sredstvima pored ovog javnog poziva (putem Službe za zapošljavanje, neposrednim kontaktima obrazovnih institucija koje educiraju traženi kadar i sl).

VIII

Prijave se podnose preporučenom poštom na adresu: J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka 36 Sarajevo, Ilidža, sa naznakom – Školovanje kadrova za obavljanje poslova i zadatka u Sektoru saobraćaja i usluga u zračnom saobraćaju.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave se neće razmatrati.