bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Javni oglas za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta i imenovanje jednog člana Upravnog odbora iz reda studenata

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta i imenovanje jednog člana Upravnog odbora iz reda studenata

Na osnovu člana 125. i 154. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), članova 50-53. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-104/21 od 29. 09. 2021. godine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta i imenovanje jednog člana Upravnog odbora iz reda studenata

 1. broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda redovnih profesora/naučnih savjetnika…………… 6 (šest)
 2. broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata………………. 1 (jedan)
 1. Uvjeti za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora iz reda redovnih profesora/naučnih savjetnika:
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu sa punim radnim vremenom,
 3. da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
 4. da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora,
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta.
 • Uvjeti za imenovanje člana Upravnog odbora iz reda studenata:
 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od osamnaest (18) godina,
 • da ima status redovnog studenta prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija, odnosno integriranog studija,
 • da je član Skupštine Studentskog parlamenta,
 • da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
 • da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline tokom studija, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.
 • Mandat članova Upravnog odbora iz reda redovnih profesora/naučnih savjetnika traje četiri (4) godine, a mandat člana Upravnog odbora iz reda studenata traje jednu (1) godinu.
 • Članovi Senata, rektor i prorektori, te rukovodioci organizacionih jedinica ne mogu biti birani za članove Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.
 • Uz prijavu, kandidati za članove Upravnog odbora iz reda redovnih profesora/naučnih savjetnika dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
 • kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
 • motivacijsko pismo (znanja, vještine i kompetencije relevantne za poslove iz nadležnosti Upravnog odbora),
 • odluku o posljednjem izboru u zvanje redovnog profesora/naučnog savjetnika,
 • potvrdu o radnom odnosu sa punim radnim vremenom,

potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:

 • da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
 • da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta.

Dokumenti navedeni u prethodnim stavovima moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

 • Uz prijavu, kandidat za člana Upravnog odbora iz reda studenata dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
 • uvjerenje o državljanstvu BiH,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • potvrdu fakulteta/akademije o statusu studenta,
 • potvrda da je član Skupštine Studentskog parlamenta,

potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:

 • da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
 • da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline tokom studija, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.

Dokumenti navedeni u prethodnim stavovima moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

 • Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, te na web stranici Univerziteta u Sarajevu i web stranicama organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:

Univerzitet u Sarajevu

Obala Kulina bana 7/II

71000 Sarajevo

sa naznakom:

 • „Prijava na Javni oglas za izbor članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – iz reda redovnih profesora/naučnih savjetnika“
 • „Prijava na Javni oglas za imenovanje člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – iz reda studenata“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.