bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene Novine FBiH“, broj 26/16, 89/18), člana 3. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21), člana 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, člana 45. stav (28) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-27720-1/21 od 08.07.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme                                                

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 22/16, 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

  • VSS/240-300 ECTS, ekonomski fakultet
  • Certificirani računovođa
  • 5 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, od čega minimalno 1 godina na rukovodećoj poziciji
  • Poznavanje engleskog jezika
  • Poznavanje rada na računaru
  • Probni rad od tri mjeseca, te druge uslove u skladu sa ovim Pravilnikom.