bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Intervju dekana prof.dr. Amela Kosovca za informativni časopis “Student”

Prof. dr. Amel Kosovac, najmlađi dekan Univerziteta u Sarajevu

Prenosimo intervju dekana prof.dr. Amela Kosovca za informativni časopis “Student”

„Glavna pokretačka snaga bili su mi studenti, mladi ljudi koji zaslužuju najbolje uslove studiranja, kvalitetno obrazovanje i prosperitetnu budućnost“

Da li ste nekada bili najmlađi u nečemu? Ili, jednostavno, prvi? Neuobičajeno je da neko ko pripada mlađoj generaciji obnaša izuzetno odgovaran posao i vodi jednu visokobrazovnu instituciju, ali istovremeno je jako motivirajuće dokazati i pokazati da godine nisu bitne da biste bili uspješni u poslu kojeg obavljate, a volite, te da su zato zaslužne kompetencije i znanje koje posjedujete. Predstavljamo vam najmlađeg dekana Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Amela Kosovca, dekana Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.

Student: Poznati ste kao najmlađi dekan Univerziteta u Sarajevu, da li je put bio težak?

Prof. dr. Amel Kosovac: Prije svega da Vam se zahvalim što ste moju karijeru od završetka prvog ciklusa na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu pa sve do završetka trećeg ciklusa poprilično pomno pratili u svom časopisu. Da li je put bio težak? Iskreno, nisam do sada razmišljao da li je taj put bio težak. Opće poznato je da su svi akademski putevi propraćeni kontinuiranim radom i napredovanjem, stalnim čitanjem i pisanjem, a to su radni glagoli iz kojih se može reći da se naporno radilo i radi.

Dekan Kosovac ističe da je je perspektiva tehničkih fakulteta na zavidnom nivou

Student: Da li je teško nositi tu titulu?

Prof. dr. Amel Kosovac: Prije svega bih rekao da titulu dekana Fakulteta za saobraćaj i komunikacije nije teško nositi ukoliko imate dobro definisane ciljeve i strategiju ostvarenja istih koje ste postavili pred Vijeće koje vam je dalo povjerenje. Naravno, uz uvjerenje da samo timskim radom sa članovima Vijeća uz poštivanje pojedinačnih kvaliteta svakoga, možemo postići sinergetski efekat u podizanju kvaliteta rada Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou. Smatram da ću kao novoimenovani dekan biti prvi među jednakima u realizaciji postavljenih ciljeva u funkciji unapređenja poslovanja institucije kojoj pripadam.

Čast i odgovornost

Student: Gdje se kriju motivi u tako mladom čovjeku za kandidaturu na funkciju dekana?

Prof. dr. Amel Kosovac: U procesu donošenja ovakve odluke koja je došla nakon niza vlastitih promišljanja, glavna pokretačka snaga bili su mi studenti, mladi ljudi koji zaslužuju najbolje uslove studiranja, kvalitetno obrazovanje i prosperitetnu budućnost.

Dodatni motiv da se uopće i kandidujem za ovu časnu dužnost nalazio se u želji da dam svoj doprinos ugledu, značaju i kvaliteti našega Fakulteta. Uvjerenje da to i mogu temeljio sam na svom dosadašnjem radu na Fakultetu i Univerzitetu u Sarajevu te obnašanju većeg broja dužnosti od kojih mogu istaknuti vršioca dužnosti dekana u periodu od šest mjeseci, dužnost prodekana za poslovanje i razvoj, menadžera upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju, koordinatora za upravljanje ljudskim resursima UNSA i niza drugih poslova koji su mi pomogli da sagledam i kroz aktivno učešće upoznam sve procese na Fakultetu.

Naravno, moram istaknuti da mi funkcija dekana Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu predstavlja veliku čast, a ujedno i veliku odgovornost nastaviti raditi na održavanju i unapređenju svega onoga što su postavili i izgradili moji prethodnici.

Inovativna metodologija

Student: Kolika su očekivanja struke od jedne tako mlade i prosperitetne osobe? Koji su Vaši planovi za razvoj Fakulteta?

Prof. dr. Amel Kosovac: Očekivanja od mladih, koji dođu na slične funkcije, su generalno velika. Smatram da svaka mlada osoba koja je svojom sposobnošču došla na slične funkcije treba u svom radu inkorporirati kreativnost i inovativnost koju nosi sa sobom. Svakako u tome treba da ima podršku osoba koje su već bile na sličnim pozicijama.  Moji planovi su prezentirani u programu koji sam iznio pred Vijeće i koje je bilo osnova za moj izbor. Moj primarni zadatak je unapređenje nastavnog procesa u cilju što boljeg upoznavanja studenata sa praktičnim dijelom iz oblasti saobraćaja i komunikacija. To planiram realizirati kroz intenzivniju komunikaciju i suradnju sa privrednim sektorom iz oblasti saobraćajnih sistema, kroz koju će studenti steći iskustva u realnom sektoru i onime što ih čeka u bliskoj budućnosti.

Također se planira stipendiranje završnih master radova studenata, a u skladu sa odabranom temom, od strane zainteresirane kompanije, prilikom čega će se ugovornim odnosom regulirati prava i obaveze studenta, Fakulteta i kompanije a i autorsko pravo na takvom radu. Studenti bi pod mentorstvom nastavnika i stručnjaka iz privrede razrađivali zadanu temu. Tako izrađeni master/završni rad postaje podloga za realni projekt koji se također može izrađivati ili evaluirati u suradnji Fakulteta i zainteresirane kompanije.

Na tragu prije rečenog razviće se poseban program za efikasnije uključivanje studenata u tržište rada, osposobljavajući ih u ciljanim kompetencijama dogovorenim sa partnerskim kompanijama. Bitno je uvoditi inovativnu metodologiju u nastavi koja će pomoći studentima u izgradnji digitalnih vještina, rješavanju praktičnih saobraćajnih rješenja koji su itekako potrebni za razvoj njihove buduće karijere. Danas, na tržištu rada, najviše se traže zanimanja koja prije deset godina nisu ni postojala. Upravo zbog toga priprema studenata, za buduće uslove na tržištu, nikada nije bila izazovnija. Današnjim studentima treba ponuditi takve nastavne planove i programe koji će ih nakon završetka ovoga Fakulteta oblikovati u kreativne i kritički usmjerene mlade osobe, spremne da kreiraju bolju budućnost za sebe.

Mladi ljudi zaslužuju najbolje uslove studiranja, kvalitetno obrazovanje i prosperitetnu budućnost

Student: Kojim znanjima i vještinama Vaši studenti treba da budu osposobljeni da bi bili konkurentni na tržištu rada?

Prof. dr. Amel Kosovac: U svjetlu promjena koje se dešavaju kao posljedica globalizacije, tehnološkog napretka i demografskih promjena, najvažnije je osigurati da se znanja i vještine radnika usklade sa potrebama tržišta rada. Smatram da postoji temelj znanja i vještina koje su univerzalnog karaktera za svako radno mjesto, tako da nastojimo i naše studente naučiti tim univerzalnim vještinama. To su prije svega razvijene komunikacijske vještine koje pokazuju da osoba može jasno artikulirati misli, izraziti ideje i slušati, kako bi stekla razumijevanje okoline. Poseban značaj se pridaje razvijanju sposobnosti timskog rada, koje zahtijevaju većina poslova na današnjem tržištu, te snalaženje u vremenu digitalizacije kroz razmjenu i razumijevanje informacija u digitalnom obliku.

U korak s vremenom i napretkom

Student: Kakva je danas perspektiva tehničkih fakulteta, naročito zanimanja koja su povezana sa saobraćajem?

Prof. dr. Amel Kosovac: Nezamislivo je zadovoljavanje egzistencijalnih potreba stanovništva i privrede u bilo kojoj državi bez odgovarajućeg saobraćajnog sistema. Stepen razvijenosti jedne države je usko povezan sa efikasnošću saobraćaja. Saobraćajni sistemi u današnjim uslovima brzog i kontinuiranog naučnog i tehničkog progresa imaju veoma važnu ulogu u cjelokupnom razvoju svake države. Nove tehnologije u saobraćajnoj infrastrukturi i nova saobraćajna sredstva postaju faktor integralne povezanosti i funkcionisanja društva i privrede, kako unutar jedne zemlje tako i u međunarodnim okvirima. Pitanja saobraćaja i komunikacija ne predstavljaju samo područje istraživanja tehničke znanosti i njene primjene u konkretnim tehničkim i saobraćajnim rješenjima, već ona pripadaju prije svega u osnovna društvena pitanja svakog razvijenog društva. Upravo iz gore navedenog možemo zaključiti da je perspektiva tehničkih fakulteta, a posebno Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, na zavidnom nivou.

Student: Koliko ulažete u novu opremu i simulatore kako biste bili u skladu sa zahtjevima na tržištu, odnosno da mladi ljudi budu što bolje osposobljeni kad jednog dana počnu tražiti posao?

Prof. dr. Amel Kosovac: Planska nabavka laboratorijske opreme, uređaja i softvera, također, će se nastaviti kako bi sve laboratorije bile opremljene opremom koja uz potporu u nastavi može služiti i u radu na projektima. U tom smislu ažurirat će se katalog laboratorijske, sklopovske i programske opreme koji će biti dostupan za moguća zajednička sudjelovanja u projektima. Uz nastavnike Fakulteta sa katalogom će biti upoznati postojeći i potencijalni partneri iz privrede.

Dodatni naglasak stavit će se na nabavku specijaliziranih računalnih alata i opreme koji će omogućiti značajniji iskorak Fakulteta u segmentu jačanja istraživačkih i razvojnih kapaciteta. Planiramo intenzivnije uključiti studente u rad laboratorija u cilju izrade strateških projekata koje Fakultet radi, čime će se postići veća upotrebna vrijednost u procesu obrazovanja naših studenata. Laboratorije koje se nalaze na Fakultetu opremljene su potrebnim softverskim alatima za kvalitetno izvođenje nastavnog procesa. Studenti koji završe naš fakultet konkurentni su na tržištu rada iz oblasti saobraćajno-komunikacijskih sistema.

U narednom periodu insistirat ću na uvođenju alata za e-obrazovanje, Moodle sistema. Moodle sistem nastavnicima i saradnicima pruža punu kompjutersku podršku pri organizaciji, planiranju aktivnosti i izvođenju on-line nastave, a posebno je efikasan kao dodatak tradicionalnoj nastavi u učionici.

Autor: Amra J. Jusić