četvrtak, 23 Juni 2016 12:42

JAVNI KONKURS za izbor DEKANA Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu za mandatni period 2016 - 2020

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13), čl. 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu u Sarajevu broj: 01-819/16 od 28.04.2016. godine, Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu raspisuje:

 

JAVNI KONKURS za izbor DEKANA Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu za mandatni period 2016 - 2020

 

I

Za dekana Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu može biti izabran kandidat koji pored općih zakonskih uvjeta ispunjava i posebne uvjete za izbor dekana utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Posebni uvjeti koje kandidat za dekana treba da ispunjava su:

1. da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu,

2. da je izabran u naučnonastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora,

3. da nije član Upravnog odbora Univerziteta,

4. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Dekan se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

 

II

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti:

1. biografiju (CV),

2. opis naučnog i stručnog rada,

3. program rada za mandatni period u pisanoj i elektronskoj formi (CD),

4. potvrdu o radnom odnosu na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu sa punim

   radnim vremenom,

5. odluku o izboru u naučnonastavno zvanje,

6. potpisane i ovjerene izjave od strane nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:

a) da nije član Upravnog odbora Univerziteta,

b) da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati su obavezni potpisati prijavu na konkurs, biografiju i program rada za mandatni period. Konkursna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za izbor dekana, javno će prezentirati ponuđeni program rada na sjednici Vijeća Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu.

 

III

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakon "PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA", mogu se dostaviti lično (kancelarija protokola) ili preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE U SARAJEVU, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br.8 71000 Sarajevo.

 

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.