četvrtak, 07 April 2016 10:39

EA SEA-WAY: na sastanku u Pescari (Italija) 30-31.03.2016. godine prezentirani su ciljevi fakultetske prekogranične saradnji

SAVE THE DATE! March 30th Pescara: Open day and regional conference

Na sastanku EA SEA-WAY projektnih partnera, koji je održan u Pescari (Italija) 30-31.03.2016. godine, prezentirani su osnovni ciljevi i područja saradnje definirani Ugovorom o fakultetskoj prekograničnoj saradnji, koji je potpisan u Beogradu, 23.03.2016. godine između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Pomorskog fakulteta Portorož i Saobraćajnog fakulteta Beograd.

Tom prilikom, Lead Partner je izrazio zadovoljstvo i zahvalio Fakultetu za saobraćaj i komunijkacije Sarajevo za ideju i aktivnosti poduzete u cilju finaliziranja pomenutog Ugovora. Istaknuto je, također, da pored toga što ovaj Ugovor predstavlja značajan Output u okviru programskog paketa WP5, isti može poslužiti kao inicijacija za formiranje tzv. mreže saobraćajnih fakulteta u Jadransko-jonskoj makroregiji, te da bi se aktivnosti saradnje mogle finasirati iz budućih EU projekata.