ponedjeljak, 16 Novembar 2015 16:05

KONKURS za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u studijskoj 2015/2016. godini

Na osnovu člana 86. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 22/10 - Prečišćen tekst), člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program III (trećeg) ciklusa - doktorski studij Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu broj: 01-38-1897/11 od 29.06.2011. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-6610/15 od 28.10.2015. godine, Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, objavljuje

KONKURS

za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije

u studijskoj 2015/2016. godini

I

Konkurs se raspisuje za upis studenata u III (treći) ciklus studija – doktorski studij na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu u studijskoj 2015/2016. godini, a koji se organizuje za naučne oblasti studija kako slijedi:

 • ̶            Komunikacijske tehnologije
 • ̶            Poštanske tehnologije,
 • ̶            Cestovni saobraćaj
 • ̶            Željeznički saobraćaj
 • ̶            Zrakoplovni saobraćaj

Treći ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2015/2016. godini se organizira za prvu i drugu studijsku godinu, traje tri studijske godine (šest semestara), obim studijskog programa ovih studija vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova, a njegovim završetkom stiče se naučni stepen doktora tehničkih nauka u oblasti saobraćaja i komunikacija.

Studenti su dužni završiti studij u roku od 4 (četiri) godine od dana upisa. Ovaj rok može se produžiti najduže za godinu dana, računajući od dana isteka utvrđenog roka za predaju doktorske disertacije.

Ukoliko student ne izvrši sve obaveze u naprijed utvrđenim rokovima, postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka će se obustaviti rješenjem dekana, na prijedlog vijeća doktorskog studija, čime student gubi status studenta.

II

Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome ranije završenog ciklusa/stepena studija utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak studija.

Na prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija - doktorskog studija mogu se upisati kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz ovog konkursa.

I   Opći uvjeti su:

 1. Kandidati koji su stekli zvanje magistar saobraćaja i komunikacija – diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija, kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija iz odgovarajućeg oblasti nauke (završen drugi ciklus studija u skladu sa principima Bolonjskog procesa), kao i kandidati kojima je to zvanje priznato u postupku ekvivalencije.
 2. Kandidati koji su stekli zvanje diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija po pred Bolonjskom sistemu studiranja, a u postupku ekvivalencije na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu im je to zvanje izjednačeno sa zvanjem magistar saobraćaja i komunikacija.
 3. Kandidati koji su stekli zvanja diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija po pred Bolonjskom sistemu studiranja i uključili se u program ekvivalencije na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, a koji su obavezni okončati tokom prve godine doktorskog studija.

Na drugu godinu III (trećeg) ciklusa studija - doktorskog studija mogu se direktno upisati:

 1. Kandidati koji su kroz postdiplomski studij po predbolonjskom sistemu studiranja, čije trajanje nije bilo kraće od dvije godine stekli zvanje magistar tehničkih nauka.

III

Nastava na III (trećem) ciklusu studija - doktorskom studiju će se organizirati ukoliko po konkursu budu primljena najmanje tri kandidata za svaku naučnu oblast studija iz tačke I ovog konkursa. U slučaju da se ne javi dovoljan broj kandidata, upis na III ciklus studija biti će prolongiran do kraja zimskog semestra tekuće akademske godine.

IV

Visina participacije cijena usluga i školarine za III (treći) ciklus studija - doktorski studij na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu je utvrđena u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-5-19288/9/09 od 11.06.2009. godine o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu (dostupna na http://www.unsa.ba - poglavlje Propisi, Cjenovnici) i Odlukom Upravnog odbora Fakultat za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu o cijeni troškova doktorskog studija.

V

Uz prijavu na konkurs za upis na III (treći) ciklus studija - doktorski studij, kandidati su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Zahtjev za upis;
 2. Biografiju;
  1. Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija), odnosno originalnu diplomu i uvjerenje o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po pred Bolonjskom sistemu studija) o završenom prethodnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili drugi ciklus studija mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu;
  2. Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
  3. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu, odnosno prva stranica pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
  4. Druge relevantne dokumente kojima dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta iz ovog konkursa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ZA KONKURS ZA UPIS NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJA NA FAKULTETU ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE U SARAJEVU, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA UPIS STUDENATA“

dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično (svakim radnim danom od 10.00 do 13.00 sati) Studentskoj službi Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu ili preporučenom poštom na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

VI

Konkurs za upis na III (treći) ciklus studija - doktorski studij ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

VII

Preliminarnu rang-listu svih prijavljenih i primljenih kandidata Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici, nakon što je verificira nadležno tijelo najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

Na prigovor kandidata, nadležno tijelo Fakulteta za saobraćaj i komunikacijeu Sarajevu obavezno je donijeti odluku u roku od tri dana i istu objaviti na oglasnoj ploči.

Konačni spisak upisanih studenata Fakulteta za saobraćaj i komunikacijeu Sarajevu će objaviti na web stranici i oglasnoj ploči najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenim prigovorima.

Upis primljenih kandidata izvršit će se najkasnije 7 dana prije početka nastave.

Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu na broj telefona: +387 33 565 211 ili +387 33 565 202.