četvrtak, 01 Oktobar 2015 13:56

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA NA

FAKULTETU ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU

U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

-          PRODUŽENJEUPISNOG ROKA   -

Uvažavajući zahtjev studenata I ciklusa studija koji su bili u nemogućnosti okončati obaveze vezane za odbrane završnih radova do predviđenog roka, Vijeće Fakulteta je donijelo odluku o produžetku upisnog roka u prvu godinu drugog ciklusa studija.

Prijave na Konkurs podnose se Studentskoj službi Fakulteta za saobraćaj i komunikacije do 09.oktobra 2015. godine u periodu od 11:00-13:00h.

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-19288-9/09 od 11. 06. 2009. godine (www.unsa.ba, poglavlje – propisi, cjenovnici).

Komisija Fakulteta za sprovedbu upisa u II ciklus studija na Fakultetu će objaviti preliminarnu listu 09.10.2015. godine, a konačnu listu tri dana od objavljivanja preliminarne liste.

Rang lista uspješnosti kandidata do popune odobrenih kvota će biti na osnovu uspjeha iz prvog ciklusa studija bez posebno izdvojenih disciplina.

OPĆE ODREDBE

U prvu godinu studija u akademskoj 2015/2016. godini kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata. Pravo učešća na Konkursu pod jednakim uvjetima imaju državjani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. Kandidat koji je ispunio uvjet iz stava (1) ovog člana ima pravo upisa i na programe iz drugih oblasti koje se razlikuju od oblasti studijskog programa prvog ciklusa studija koji je završio, pod uvjetima koje na prijedlog organizacionih jedinica koje realiziraju studijski program utvrdi Senat Univerziteta. Izuzetno, kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome o završenom studiju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom studiju u inozemstvu, a najkasnije do početka akademske 2014/2015. godine. Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificirano svjedočanstvo, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13), u kojem se navodi da se kandidat koji ispunjava uvjete Konkursa, a nalazi se na rang-listi kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru odobrene kvote studenata za upis na tu organizacionu jedinicu, može upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, a najkasnije do početka studijske godine.

U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uvjetno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nastavno-naučno vijeće organizacione jedinice.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu, koja je sastavni dio ovog konkursa.

Rang lista kandidata za upis u II ciklus studija će se formirati na osnovu prosječne ocjene postignute na I ciklusu studija.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

-          zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji konkuriše,

-          originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati UVJERENJE o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu),

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu i

-          druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

           

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omogućit će preuzimanje dokumentacije u roku od 7 dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.

 

         Redni broj

NAZIV USTANOVE

ODSJEK / STUDIJ

 

Predviđeno trajanje drugog ciklusa studija, godine i (E)CTS a)

 

BROJ STUDENATA

Redovni

studij- troškove studija snosi osnivač

Redovni

Studij b)- troškove studija snose sami studenti

Vanredni   studij c)

DL studij d)

Strani državljani

Ukupno
10. FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE   43 43 - -   95
   

1

60 (E)CTS

4 4 - - 4 12
  Odsjek za saobraćaj   2 2 - - 2 6
     - Cestovni saobraćaj   1 1 - - 1 3
     - Željeznički saobraćaj   - - - - - -
     - Zrakoplovni saobraćaj   1 1 - - 1 3
  Odsjek za komunikacije   2 2 - - 2 6
     - Poštanske tehnologije   1 1 - - 1 3
     - Komunikacijske   tehnologije   1 1 - - 1 3
   

2

120 (E)CTS

39 39 - - 5 83
  Odsjek za saobraćaj   26 26 - - 3 55
     - Cestovni saobraćaj   18 18 - - 1 37
     - Željeznički saobraćaj   2 2 - - 1 5
     - Zrakoplovni saobraćaj   6 6 - - 1 13
  Odsjek za komunikacije   13 13 - - 2 28
     - Poštanske tehnologije   2 2 - - 1 5
     - Komunikacijske   tehnologije   11 11 - - 1 23